13. lipnja 2024.

Zadar.TV

Zadar TV-Pouzdana Destinacija za Vrhunske Sadržaje u Zadru

Kroz ples ’22

5 min read

GRAD ZADAR, UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT, Zadar, Narodni trg 1, OIB: 09933651854 koji, po opunomoćenju Gradonačelnika KLASA: 034-01/22-01/02, URBROJ: 2198/01-2-22-2 od 20. siječnja 2022, godine, zastupa Dina Bušić (u daljnjem tekstu: Davatelj financijskih sredstava)

i

Kulturno umjetničko društvo Ljiljan Zadar, iz Zadra, Franje Petrića 10 D, OIB: 95398095658 zastupan po osobi ovlaštenoj za zastupanje, Senadu Tokiću, (u daljnjem tekstu: Korisnik) dana 15. veljače 2022. godine u Zadru sklapaju

UGOVOR

o (su)financiranju programa javnih potreba
u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu,
broj 46/22

I.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane reguliraju međusobna prava i obveze u vezi s realizacijom odobrenog programa u kulturi: Kroz ples ’22.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu (Glasnik Grada Zadra, broj 15/21), što ga je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, Korisniku su odobrena sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

II.

Odobrena financijska sredstva iz točke I. ovog Ugovora, Davatelj financijskih sredstava iz točke I. ovog Ugovora isplatit će na žiro-račun/IBAN Korisnika: HR2223400091111013001, kod Privredne banke Zagreb, temeljem dostavljenih zahtjeva Korisnika, a sukladno sljedećem modelu isplate: 4A.

Zahtjev mora sadržavati specifikaciju svih troškova (predračune, račune, ugovore i ostalu dokumentaciju) za provedbu aktivnosti za razdoblje na koje se Zahtjev odnosi.

Ili.

Ukoliko sredstva dobivena od strane Davatelja financijskih sredstava nisu u cijelosti dostatna za realizaciju programa/projekta iz točke I. ovog Ugovora, Korisnik se obvezuje sam osigurati razliku sredstava potrebnu za izvršenje programa/projekta.

Korisnik je obvezan sva sredstva dobivena od strane Davatelja financijskih sredstava utrošiti namjenski u skladu s prihvaćenim Programom/projektom i troškovnikom najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Korisnik se obvezuje na mrežnoj stranici, godišnjem izvještaju o radu i javnim predstavljanjima istaknuti grb i točan naziv Davatelja financijskih sredstava, kao jedinice lokalne samouprave koja je davatelj potpore programu koji je predmet ovog Ugovora. Odluka o grbu i zastavi, način korištenja i grb u iskoristivom formatu nalazi se na web stranici: http://www.grad-zadar.hr/qrb-i-zastava-87/.

Korisnik se obvezuje da će najmanje 30 dana ranije obavijestiti Davatelja financijskih sredstava o terminu konačnog prikazivanja/ostvarivanja programa/projekta, u svrhu promidžbe istoga te je suglasan da Davatelj financijskih sredstava koristi i objavljuje dostavljene fotografije, video i audio zapise tijekom trajanja financijske podrške.

IV.

Korisnik financiranja obavezuje se voditi financijsko poslovanje, računovodstvene i knjigovodstvene evidencije u skladu sa zakonom i propisima te je Davatelju financijskih sredstava dužan omogućiti pristup istima.

Korisnik se obvezuje da će, najkasnije do 31. siječnja 2023. godine, Davatelju financijskih sredstava dostaviti programski materijal te godišnje financijsko izvješće.

Davatelj financijskih sredstava zadržava pravo zatražiti od Korisnika izvješće i ranije od navedenog termina, u vidu privremenog izvješća.

Izvješće obvezno mora sadržavati: a) opis izvršenog programa, b) financijski pregled ukupnih sredstava utrošenih za realizaciju programa/projekta (ne samo sredstava dobivenih od Grada Zadra), c) preslike plaćenih računa i obračun troškova sa specifikacijom onih plaćenih sredstvima Davatelja financijskih sredstava s pripadajućim bankovnim izvodom, d) popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršeni program/projekt (isječke iz novina, elektronskih medija, videozapise, fotografije i sve tiskane promotivne materijale i dr.) najkasnije u roku 30 dana nakon izvršenja aktivnosti.

V.

Sredstva iz točke I. ovoga Ugovora moraju se koristiti isključivo za provedbu aktivnosti odobrenog programa/projekta.

Davatelj financijskih sredstava ima pravo obustaviti dodjelu ugovorenih sredstava ili zatražiti povrat već doznačenih sredstava, ukoliko Korisnik: a) ne realizira Program/projekt utvrđen proračunom, odnosno troškovnikom i Ugovorom, b) sredstva nije koristio namjenski, c) nije utrošio sva odobrena i doznačena sredstva, d) iz neopravdanih razloga nije podnio opisno i financijsko izvješće u propisanom roku, e) onemogući službenoj osobi Davatelja financijskih sredstava neposredni uvid u provedbu planiranih aktivnosti Programa.

VI.

Korisnik se obvezuje u pisanom obliku pravovremeno izvijestiti Davatelja financijskih sredstava o mogućim objektivnim smetnjama tijekom korištenja podrške koje onemogućuju njegovo izvršenje u ugovorenom obliku i/ili roku, kako bi se ugovorile izmjene ugovornih obveza.

Korisnik od Davatelja financijskih sredstava tijekom ugovorenog razdoblja može zatražiti promjene u korištenju podrške uključujući i one vezane uz angažman osobe i/ili prenamjenu sredstava kada nastupi događaj ili okolnost zbog kojih je potrebno zatražiti promjenu i/ili prenamjenu.

Korisnik ne može zatražiti uvažavanje promjena ili prenamjena nakon što su one već izvršene jer se u tom slučaju troškovi neće prihvatiti i Davatelj financijskih sredstava će ih smatrati nenamjenski utrošenim sredstvima.

Zahtjev za prenamjenu Korisnik dostavlja Davatelju financijskih sredstava u pisanom obliku s obrazloženjem, ovjeren, potpisan s prijedlogom nove specifikacije troškova 8 dana od dana uočene potrebe za promjenom i/ili prenamjenom.

Davatelj financijskih sredstava ima pravo ne odobriti prenamjenu dijela sredstava ukoliko razlozi za prenamjenom sredstava nisu utemeljeni.

VII.

Osim zbog okolnosti navedenih u točki V. ovog Ugovora, Davatelj financijskih sredstava ima pravo u cijelosti obustaviti dodjelu ili smanjiti iznos sredstava iz točke I. ovog Ugovora, za provedbu Programa i u slučaju da dođe do poremećaja u ostvarenju planiranih prihoda Proračuna Grada za 2022. godinu.

O okolnostima iz prethodnog stavka, Davatelj financijskih sredstava obvezuje se pisanom obaviješću obavijestiti Korisnika na vrijeme.                                                                                                      . .. –

VIII.

Temeljem članka 48. stavka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), korisniku financiranja koji ne ispunjava obveze izvještavanja utvrđene ugovorom o financiranju programa ili projekta davatelj financijskih sredstava uskratit će financiranje iz javnih izvora u odnosu na taj ugovor, kao i prijavu na drugi javni natječaj u razdoblju od dvije godine od utvrđivanja povrede ugovora.

IX.

U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora, obje ugovorne strane imaju pravo, pisanom obaviješću, otkazati ovaj Ugovor.

Korisnik se obvezuje vratiti odobrena sredstva iz točke I. ovog Ugovora u slučaju otkazivanja ili raskida Ugovora, a ako to ne učini, Davatelj financijskih sredstava će u cilju povrata već doznačenih sredstava, aktivirati odgovarajuće mjere/instrumente.

X.

Korisnik ovlašćuje Davatelja financijskih sredstava da, radi nadzora namjenskog korištenja sredstava iz točke I. ovog Ugovora, može neposredno kontaktirati sve pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj dokumentaciji Korisnik isplatio novčana sredstva koja je dobio od Davatelja financijskih sredstava.

XI.

Davatelj financijskih sredstava ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete proizašle iz bilo koje aktivnosti Korisnika u provedbi ugovornog programa.

Ugovorne strane eventualne sporove rješavat će sporazumno, u protivnom, iste će rješavati nadležni sud u Zadru.

XII.

Za sve slučajeve koji nisu regulirani odredbama ovog Ugovora, Davatelj financijskih sredstava i Korisnik suglasni su da se primjenjuju odredbe i Opći uvjeti propisani Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 37/21) te odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima iz proračuna Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 11/19, 1/20, 9/20 i 7/21).

XIII.

Korisnik financiranja potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru financiranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu te da ih prihvaća.

XIV.

Ovaj ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih jedan (1) primjerak zadržava Korisnik financiranja, a dva (2) primjerka Davatelj financijskih sredstava.

KLASA: 612-01/21-01/126 URBROJ: 2198/01-12/1-22-2 Zadar, 15. veljače 2022.

KORISNIK

za Kulturno umjetničko društvo Ljiljan Senad Tokić

Više...